Blog

We zijn over op Gymly!

Vondelgym heeft vanaf nu een eigen boekingsysteem
We zijn over op Gymly!

** scroll down for English**

We hebben inmiddels veel reserverings- enadministratiesystemen geprobeerd. Maar we vonden er nooit eentje die echt goedwerkt en past bij Vondelgym. Daarom hebben we er zelf eentje ontwikkeldmet Gymly. Wezijn hier een hele tijd mee bezig geweest en nu is het moment daar. Bij dezenintroduceren we graag onze nieuwe app, Gymly!

Gymly is een alles-in-één app waarmee je al jegymgerelateerde zaken kunt regelen. Je kunt de Gymly-app downloaden via deApple Store of Google Play door te zoeken op Gymly. Of direct via dezelinks: Apple & Google

Hier zijn enkele belangrijke data en punten omop te merken:

Nieuw Account & Lessen Reserveren

Op zondag 17 september ontvang je eenactivatiemail met een uitnodiging voor Gymly. Hiermee kun je je nieuwe accountactiveren, een nieuw wachtwoord aanmaken en inloggen. Dit is cruciaal, wantvanaf 24 september zul je je lessen boeken via Gymly.

Gedurende deze overgangsperiode gebruik je beideapps (CTRL+ en Gymly) om lessen te reserveren:

        ●  CTRL+: voor alle inschrijvingen tot 24 september 

        ●  Gymly-app: voor alle inschrijvingen vanaf 24 september

Het is belangrijk op te merken dat je de oudeapp nog even moet behouden om je huidige lesreserveringen te behouden. Ditbetekent dat je tussen 17 september en 24 september lessen boekt in CTRL+, envanaf 24 september uitsluitend Gymly gebruikt. Vanaf 24 september zal de oudeapp leeg zijn, en de volledige overgang naar Gymly zal zijn voltooid. 


Een les reserveren in de Gymly app doe je doorte gaan naar: 


        ●  Gymly app (download in de Apple Store of Google Play) 

        ●  Linksonder op de home button (in de witte balk) 

        ●  Het rooster verschijnt (deze staat standaard op jouw hoofdvestiging) 


Switchen van locatie: 

        ●  Ga naar account (rechtsonder in de witte balk) 

        ●  Selecteer de juiste locatie onder Vondelgym 


Inchecken bij de Gym

Vanaf dinsdag 19 september zal deincheckprocedure in de sportschool veranderen, en je zult de QR-code van deGymly-app gebruiken in plaats van de oude webapp en de bijbehorende QR-code. Jekunt deze QR-code vinden in Gymly door te klikken op het middelste icoontje inde onderste menubalk (scan icoon). 


Facturatie

Gymly zal elke vier weken incasseren, met devolgende incassodagen op 11 oktober, 8 november, 6 december, enzovoort. Houd errekening mee dat de incassodatum anders kan zijn dan je gewend bent. Ook kanhet voorkomen dat de eerste incasso een ander bedrag heeft dan jeabonnementsprijs, vanwege de overgang naar Gymly en de vaste incassodata. Ditdient om de periode tussen de vorige incasso (via Control+) en de nieuweincasso via Gymly te overbruggen. Voor jaarabonnementen en strippenkaartenverandert er niets.
Je kunt je facturen bekijken in de Gymly-app omje kosten bij te houden. Als je vragen hebt of iets niet helemaal duidelijk is,aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via office@vondelgym.nl.

Feedback & Vragen

We waarderen jullie begrip tijdens dezeovergangsperiode en staan open voor eventuele vragen en feedback. In deGymly-app kun je feedback geven over je ervaring. Voor andere vragen kun jealtijd terecht bij ons personeel in de sportschool of via office@vondelgym.nl.
We kijken uit naar jullie komst in desportschool en hopen dat deze veranderingen jullie sportervaring nog beterzullen maken.

Met vriendelijke groet, Team Vondelgym


****English****


By now we've tried lots of booking- andadministration systems, but we never really found one that suited uswell. So we've decided to develop our own. We have been working on thisfor quite some time, and now the moment has arrived. We are pleased tointroduce our new app, Gymly!
 
Gymly is an all-in-one app that allows you to manage all your gym-relatedmatters. You can download the Gymly app from the Apple Store or Google Play bysearching for Gymly or directly using these links: Apple & Google
 
Here are some important dates and points to note:

New Account & Lesson Reservations

On Sunday, September 17th, you will receive an activation email with aninvitation to Gymly. This will allow you to activate your new account, create anew password, and log in.
 
This is crucial because starting from September 24th, you will book yourlessons through Gymly. During this transition period, you will use both apps(CTRL+ and Gymly) to make reservations:

    ●  CTRL+: for all bookingsuntil September 24th
    ●  Gymly app: for allbookings from September 24th

It's important to note that you should keep the old “app” for a while to retainyour current lesson reservations. This means that between September 17th andSeptember 24th, you will book lessons in CTRL+, and from September 24thonwards, you will exclusively use Gymly. The old app will be empty startingfrom September 24th, and the full transition to Gymly will be complete.

To reserve a lesson in the Gymly app, please follow these steps:

    ●  Gymly app (download fromthe Apple Store or Google Play)
    ●  Bottom left, tap the homebutton (in the white bar)
    ●  The schedule will appear(it defaults to your main location)

Switching locations:
    ●  Go to your account (bottomright in the white bar)
    ●  Select the correctlocation under Vondelgym

Check-in at the Gym

Starting from Tuesday, September 19th, the gym check-in procedure will change,and you will use the QR code from the Gymly app instead of the old web app andits corresponding QR code. You can find this QR code in Gymly by clicking onthe middle icon in the bottom menu bar (scan icon).


Billing

Gymly will bill every four weeks, with the next billing dates being October11th, November 8th, December 6th, and so on. Please note that the billing datemay be different from what you are used to. The first bill may also be adifferent amount than your subscription price due to the transition to Gymlyand fixed billing dates. This is to bridge the gap between the previous billing(via Control+) and the new billing via Gymly. For annual subscriptions andpunch cards, nothing will change.
You can view your invoices in the Gymly app to keep track of your expenses. Ifyou have any questions or something is not entirely clear, please do nothesitate to contact us at office@vondelgym.nl.


Feedback & Questions

We appreciate your understanding during this transition period and are open toany questions and feedback. In the Gymly app, you can provide feedback aboutyour experience. For other questions, you can always reach out to our staff atthe gym or via office@vondelgym.nl.
We look forward to seeing you at the gym and hope that these changes willenhance your sports experience even further.

Best regards, Team Vondelgym